Tallinna Vee-ettevõtjate Järelvalve Sihtasutuse eesmärk on kontrollida joogivee kvaliteedi ja heitvee puhastamise vastavust normidele ning hinnata Tallinna linnaga sõlmitud teenuslepingute tingimuste täitmist. Sihtasutus kontrollib ka vee-ettevõtjate poolt teostatavate investeeringute adekvaatsust, ehitusmahtudest ja tähtaegadest kinnipidamist, kaitseb teenuse tarbijate huve ning lahendab ka tarbijate probleeme.

Sihtasutus asutati Tallinna Linnavolikogu otsusega 21.  märtsil 2002 ja alustas tegevust 9. septembril 2002.

Sihtasutuse nõukogu:
Viktor Vassiljev – nõukogu esimees, Riigikogu liige
Vello Ervin – Tallinna Ettevõtlusameti linna äriühingute järelvalve osakonna juhataja
Asko Pohla – advokaadibüroo Pohla & Hallmägi juhataja

Sihtasutuse töötajad:
juhatuse esimees:

Peeter Lepp on lõpetanud 1967. aastal Tallinna Polütehnilise Instituudi mehaanikateaduskonna ja 1992. aastal Tartu Ülikooli majandusteaduskonna ning tema vastutusalas on tehnikavaldkonna küsimustega tegelemine, sihtasutuse töö korraldamine ja sihtasutuse lepingupartneritega sõlmitud lepingute menetlemine, suhtlemine linnavolikogu komisjonide, linnavalitsuse, vee-ettevõtjate ning teiste ametiasutustega.

peaspetsialist:
Ain Lillepalu on lõpetanud Tallinna Polütehnilise Instituudi automaatikateaduskonna 1981. aastal ja tema vastutusvaldkonnaks on analüüsida Tallinnas tegutsevate vee-ettevõtjate tegevust vastavalt Tallinna linnaga sõlmitud teenuslepingutele. Kontrollida linna territooriumil vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimis- ja ehitustööde ning avariide likvideerimise käiku, osaleda vee-ettevõtete klientide avalduste ja kaebuste lahendamisel.